Bộ luật lao động năm 2012
Bộ luật lao động năm 2012

Luật Việt Phong cung cấp Bộ luật lao động năm 2012 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luât, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy khách có thể

Luật Việt Phong cung cấp Bộ luật lao động năm 2012 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá...

Luật bảo hiểm xã hội năm 2006
Luật bảo hiểm xã hội năm 2006

Luật Việt Phong cung cấp Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luât, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy khách

Luật Việt Phong cung cấp Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong...

Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ban hành ngày 22/12/2006
Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ban hành ngày 22/12/2006

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ban hành ngày 22/12/2006 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luât, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy khách

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ban hành ngày 22/12/2006 để quý khách tiện tham...

Nghị định số 88/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 07/10/2015
Nghị định số 88/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 07/10/2015

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ban hành ngày 07/10/2015 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luât, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ban hành ngày 07/10/2015 để quý khách tiện tham ...

Luật số 58/2014/QH13 – Luật Bảo hiểm xã hội ban hành ngày 20/11/2014
Luật số 58/2014/QH13 – Luật Bảo hiểm xã hội ban hành ngày 20/11/2014

Luật Việt Phong cung cấp Luật số 58/2014/QH13 – Luật Bảo hiểm xã hội ban hành ngày 20/11/2014. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luât, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy khách có thể liên

Luật Việt Phong cung cấp Luật số 58/2014/QH13 – Luật Bảo hiểm xã hội ban hành ngày 20/11/2014....

Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ban hành ngày 11/11/2015
Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ban hành ngày 11/11/2015

Luật Việt Phong cung cấp  Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ban hành ngày 11/11/2015  để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luât, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy

Luật Việt Phong cung cấp  Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ban hành ngày 11/11/2015  để quý khách tiện th...

Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ban hành ngày 05/01/2016
Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ban hành ngày 05/01/2016

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ban hành ngày 05/01/2016  để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luât, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ban hành ngày 05/01/2016  để quý khách tiện tham...

Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ban hành ngày 29/12/2015
Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ban hành ngày 29/12/2015

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ban hành ngày 29/12/2015  để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luât, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy khách

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ban hành ngày 29/12/2015  để quý khách tiện tha...

Nghị định 85/2015/NĐ-CP ban hành ngày 01/10/2015
Nghị định 85/2015/NĐ-CP ban hành ngày 01/10/2015

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định 85/2015/NĐ-CP ban hành ngày 01/10/2015 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luât, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy khách có

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định 85/2015/NĐ-CP ban hành ngày 01/10/2015 để quý khách tiện tham khả...

Nghị định 70/2015/NĐ-CP ban hành ngày 01/09/2015
Nghị định 70/2015/NĐ-CP ban hành ngày 01/09/2015

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định 70/2015/NĐ-CP ban hành ngày 01/09/2015 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luât, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy khách có

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định 70/2015/NĐ-CP ban hành ngày 01/09/2015 để quý khách tiện tham khả...

Nghị định số 41/2013/NĐ-CP ban hành ngày 08/05/2013
Nghị định số 41/2013/NĐ-CP ban hành ngày 08/05/2013

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 41/2013/NĐ-CP ban hành ngày 08/05/2013 Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật Lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công để quý khách tiện

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 41/2013/NĐ-CP ban hành ngày 08/05/2013 Quy định chi tiết thi h...

Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ban ngày 10/5/2013
Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ban ngày 10/5/2013

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ban ngày 10/5/2013 Quy định chi tiết thi hành điều 10 của Luật công đoàn về quyền trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp chính đáng của người lao động để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ban ngày 10/5/2013 Quy định chi tiết thi hành đi...

Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ban hành ngày 10/5/2013
Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ban hành ngày 10/5/2013

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ban hành ngày 10/5/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ban hành ngày 10/5/2013 Quy định chi tiết thi hà...

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ban hành ngày 10/5/2013
Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ban hành ngày 10/5/2013

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ban hành ngày 10/5/2013 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn, vệ sinh lao động để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ban hành ngày 10/5/2013 Quy định chi tiết một số...

Luật công đoàn năm 2012 ban hành ngày 20/06/2012
Luật công đoàn năm 2012 ban hành ngày 20/06/2012

Luật Việt Phong cung cấp Luật công đoàn năm 2012 ban hành ngày 20/06/2012 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luât, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy

Luật Việt Phong cung cấp Luật công đoàn năm 2012 ban hành ngày 20/06/2012 để quý khách tiện tham khả...

Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ban hành ngày 21/11/2013
Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ban hành ngày 21/11/2013

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ban hành ngày 21/11/2013 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luât, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy khách

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ban hành ngày 21/11/2013 để quý khách tiện tham...

Nghị định số 200/2013/NĐ-CP ban hành ngày 26/11/2013
Nghị định số 200/2013/NĐ-CP ban hành ngày 26/11/2013

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 200/2013/NĐ-CP ban hành ngày 26/11/2013 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luât, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy khách

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 200/2013/NĐ-CP ban hành ngày 26/11/2013 để quý khách tiện tham...

Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ban hành ngày 10/05/2013
Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ban hành ngày 10/05/2013

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ban hành ngày 10/05/2013 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luât, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy khách

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ban hành ngày 10/05/2013 để quý khách tiện tham ...

 
Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
Phòng 103A, Số 104 Thái Thịnh, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội
Văn phòng phía Nam (HỒ CHÍ MINH)
Số 596/14 Trường Chinh, Phường 13, Q. Tân Bình TP. HCM
Hỗ trợ tư vấn pháp luật trực tuyến
Nhánh 1
Nhánh 1
Tư vấn doanh nghiệp, giấy phép, thuế - kế toán
Nhánh 2
Nhánh 2
Tư vấn sở hữu trí tuệ, dân sự, hình sự
Nhánh 3
Nhánh 3
Tư vấn hôn nhân và gia đình, hành chính, thương mại
Nhánh 4
Nhánh 4
Tư vấn lao động, bảo hiểm, đất đai
Nhánh 5
Nhánh 5
Tư vấn pháp luật các lĩnh vực khác
Dịch vụ nổi bật tại Luật Việt Phong
Bản đồ đường tới Luật Việt Phong
Kết nối với chúng tôi trên Facebook
Kết nối với chúng tôi trên Youtube
  Từ khóa dịch vụ luật sư
CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Với đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm, không chỉ hướng dẫn xử lý các vấn đề về pháp luật, chúng tôi luôn đồng hành tư vấn và phát triển cùng các khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ pháp lý của Công ty Luật Việt Phong
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2009 - 2017), ® All Reserved.
01900 6589