Mẫu thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất

Khi doanh nghiệp tiến hành thủ tục thay đổi 1 số thông tin so với thời điểm thành lập
– thay đổi tên doanh nghiệp
– thay đổi địa chỉ trụ sở chính
– đăng ký thay đổi thành viên công ty tnhh/ thành viên hợp danh công ty hợp danh
– đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp
– thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh
– thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân
– thông báo thay đổi thông tin về người đại diện theo ủy quyền
– thông báo thay đổi thông tin về người quản lý doanh nghiệp
– thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế
phải có nghĩa vụ thông báo với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. Tuỳ thuộc vào nội dung thay đổi, doanh nghiệp cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ, văn bản kèm theo như biểu mẫu Phụ lục II-1 được ban hành kèm theo thông tư 02/2019/TT-BKHĐT, bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh…

Nhằm phổ biến các chính sách pháp luật hiện hành về doanh nghiệp đồng thời trợ giúp các nhà đầu tư đảm bảo quyền và lợi ích khi đầu tư kinh doanh thương mại, sau đây Luật Việt Phong cung cấp các quy trình, thủ tục bắt buộc khi doanh nghiệp tiến hành hoạt động thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó bao gồm các quy định về biểu mẫu khi thực hiện việc thay đổi.

nhung truong hop phai xin giay phep du dieu kien an ninh trat tu 19070110514225711 3

Căn cứ pháp lý

Luật sư tư vấn

Dưới đây là nội dung biểu mẫu theo đúng quy định pháp luật cần phải có:

TÊN DOANH NGHIỆP
—————–

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

…, ngày… tháng… năm …

THÔNGBÁO

Thayđổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanhtỉnh, thành phố ………
Têndoanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………..
Mãsố doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………………………………
SốGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉkê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):                  
Ngàycấp: ……/ …… / …….. Nơi cấp: ……………………………………………………………….
Doanhnghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉkê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanhnghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp): ………..
-Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp                                          
-Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp                                  
Thôngtin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kêkhai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanhnghiệp):
a)Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………….
Mãsố doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………………………………
SốGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉkê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):      
Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ……………………………………………………………………..
b)Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………
Mãsố doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………………………………
SốGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉkê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):
Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ……………………………………………………………………..
Đềnghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bịsáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanhnghiệp bị sáp nhập.
Doanhnghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nộidung đăng ký doanh nghiệp như sau:
(Doanhnghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/thông báo thayđổi và gửi kèm)
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP
Têndoanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Têndoanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi (nếu có):…………………..………………………………………………………………………………………………………………………..
Têndoanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếucó):……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………..

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞCHÍNH

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:
Sốnhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………
Xã/Phường/Thịtrấn: ………………………………………………………………………………………….
Quận/Huyện/Thịxã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………..
Tỉnh/Thànhphố:…………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: …………………………………………………. Fax(nếu có): ……………………………….
Email (nếu có): ……………………………………………. Website(nếu có): …………………………
□ Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệpthay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).
□ Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất,khu kinh tế, khu công nghệ cao (Đánh dấuX vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu côngnghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).
Thôngtin về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp (chỉ kê khai trongtrường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác):

Họvà tên (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………………
Loạigiấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân                                       □ Căn cước công dân
□ Hộ chiếu                                                            □Loại khác (ghi rõ):…………………………
Sốgiấy tờ chứng thực cá nhân:
Ngàycấp: …./…./….Nơi cấp:…………………….. Ngày hết hạn (nếu có): …../…../……..

Nơiđăng ký hộ khẩu thường trú:
Sốnhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………
Xã/Phường/Thịtrấn: ………………………………………………………………………………………….
Quận/Huyện/Thịxã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………..
Tỉnh/Thànhphố: ………………………………………………………………………………………………..
Quốcgia: ………………………………………………………………………………………………………….
Doanhnghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyềnsử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúngmục đích theo quy định của pháp luật.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TYTNHH/ THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH

Trườnghợp thay đổi thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh: kêkhai theo mẫu Danh sách thành viên quy định tại Phụ lục I-6, I-9 (được ban hànhtrong danh mục các mẫu văn bản được ban hành kèm theo Thông tư02/2019/TT-BKHĐT)  (Đối với thành viên có giá trị vốn góp khôngthay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thànhviên đó). 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆVỐN GÓP

1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ củacông ty:

Vốnđiều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ,VNĐ):………………………………………………..
Vốnđiều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằngchữ, VNĐ): ………………………………………..
Cóhiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trênGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? □ Có               □ Không
Thờiđiểm thay đổi vốn: ……………………………………………………………………………………..
Hìnhthức tăng, giảm vốn: ………………………………………………………………………………….
Thôngtin về cổ phần (chỉ kê khai đối với côngty cổ phần):
Mệnhgiá cổ phần: ……………………………………………………………………………………………..

STT

Loại cổ phần

Số lượng

Giá trị (bằng số, VNĐ)

Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)

1

Cổ phần phổ thông

 

 

 

2

Cổ phần ưu đãi biểu quyết

 

 

 

3

Cổ phần ưu đãi cổ tức

 

 

 

4

Cổ phần ưu đãi hoàn lại

 

 

 

5

Các cổ phần ưu đãi khác

 

 

 

Tổng số

 

 

 

2. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn gópcông ty TNHH, công ty hợp danh
Kê khai tỷ lệ vốn góp mới của thànhviên công ty TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danhtheo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-9.
(Đối với thành viên có giá trị vốngóp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký củathành viên đó).

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINHDOANH1

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanhsau (kê khai trongtrường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sáchngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):

STT

Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung

Mã ngành

Ghi chú

 

 

 

 

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau(kê khai trong trường hợp doanh nghiệpthông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đãđăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):

STT

Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký

Mã ngành

Ghi chú

 

 

 

 

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghềkinh doanh sau (kêkhai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết củangành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):

STT

Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết

Mã ngành

Ghi chú

 

 

 

 

Lưu ý:
-Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngànhkhác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kêkhai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tạimục 2.
-Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ ngành này sangngành khác nhưng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký,doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theoquy định tại điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦACHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Vốnđầu tư đã đăng ký (bằng số; bằng chữ;VNĐ): ……………………………………………….
Vốnđầu tư sau khi thay đổi (bằng số; bằng chữ;VNĐ): ………………………………………..
Giátrị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếucó): …………………………………….
Cóhiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trênGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? □ Có                           □ Không
Thờiđiểm thay đổi vốn: ……………………………………………………………………………………..
Hìnhthức tăng, giảm vốn: ………………………………………………………………………………….
Tàisản góp vốn:…………………………………………………………………………………………………

STT

Tài sản góp vốn

Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)

Tỷ lệ (%)

1

Đồng Việt Nam

 

 

2

Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

 

 

3

Vàng

 

 

4

Giá trị quyền sử dụng đất

 

 

5

Giá trị quyền sở hữu trí tuệ

 

 

6

Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp)

 

 

Tổng số

 

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ NGƯỜIĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

Người đại diện theo ủy quyền saukhi thay đổi (kê khai theo mẫu Phụ lục I-10):Gửi kèm 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔĐÔNG SÁNG LẬP, CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN

Trườnghợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập: kê khai theo mẫu Danh sách cổ đôngsáng lập quy định tại Phụ lục I-7 (Đối vớicổ đông sáng lập có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đôngsáng lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó).
Trườnghợp thay đổi thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài: kê khai theo mẫuDanh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Phụ lục I-8 (Đối với cổ đông có giá trị vốn góp khôngthay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bắt buộc phảicó chữ ký của cổ đông đó).

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ NGƯỜIQUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Người quản lý doanh nghiệp sau khi thay đổi:
Họvà tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………… Giới tính: ………………………………………….

Chứcdanh: ………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: …………..  Quốc tịch: ……………………………………….

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân                                       □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                                                            □Loại khác (ghi rõ):…………………………

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ……………………………………

Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: …………… Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..

Nơiđăng ký hộ khẩu thường trú:

Sốnhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………

Xã/Phường/Thịtrấn: ………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thịxã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………..

Tỉnh/Thànhphố: ………………………………………………………………………………………………..

Quốcgia: ………………………………………………………………………………………………………….

Chỗở hiện tại:

Sốnhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………

Xã/Phường/Thịtrấn: ………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thịxã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………..

Tỉnh/Thànhphố: ………………………………………………………………………………………………..

Quốcgia: ………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại (nếucó):……………………………………… Fax(nếu có): ……………………………….

Email (nếu có): ……………………………………………. Website(nếu có): …………………………

THÔNGBÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

STT

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1

Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai trong trường hợp Giám đốc (Tổng giám đốc) không phải người đại diện theo pháp luật):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc):  …………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………….

2

Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):

Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ………………………………………………………..      

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………….

3

Địa chỉ nhận thông báo thuế:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………Fax (nếu có): ………………………………….      

Email (nếu có): ………………………………………………………………………………………………….

4

Ngày bắt đầu hoạt động: …../…../……..

5

Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập               

Hạch toán phụ thuộc           

6

Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày ………../………….. đến ngày …………./…………..

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

7

Tổng số lao động: ……………………………………

8

Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?

□ Có                                                                  □ Không

9

Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp):

Khấu trừ                                                         

Trực tiếp trên GTGT ……………………………….

Trực tiếp trên doanh số ……………………………

Không phải nộp thuế GTGT……………………..

10

Thông tin về Tài khoản ngân hàng:

Tên ngân hàng

Số tài khoản ngân hàng

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

□Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng kýdoanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp cónhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

Trườnghợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dungđăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Doanhnghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp,chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)


Ngoài ra, trong trường hợp danh nghiệp không thực hiện được thủ tục thay đổi tại cơ quan Nhà nước quản lý có thể uỷ quyền cho bên thứ 3 đại diện thực hiện thủ tục, trong trường hợp này hồ sơ chuẩn bị cần có thêm văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực theo đúng quy định pháp luật. Với đội ngũ chuyên viên pháp lý nhiều năm kinh nghiệm, Luật Việt Phong sẵn sàng thực hiện thay quý doanh nghiệp việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp một chuyên nghiệp, nhanh chóng và đảm bảo 100% ra quyết quả như mong muốn.

Trên đây là chia sẻ của Công ty Luật Việt Phong về biểu mẫu khi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn bạn vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của Công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.

Chuyên viên: Đức Luân

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư. Nguyễn Văn Đại (Công ty Luật TNHH Việt Phong)

Để được giải đáp thắc mắc về: Mẫu thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất
Vui lòng gọi Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật 24/7: 1900 6589

Để gửi Email tư vấn pháp luật, Báo giá dịch vụ pháp lý hoặc đặt Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp.
Vui lòng click tại đây

CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT PHONG

 Hà Nội – Biệt thự 2.11 đường Nguyễn Xuân Khoát, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Q. Bắc Từ Liêm
– Số 82 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân

 Bắc Giang – 65-67 khu Minh Khai, Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn

Vui lòng đánh giá bài viết

Nếu có vướng mắc bạn vui lòng liên hệ với Luật sư 1900 633 283

hoặc Bạn có thể click vào các ô dưới đây để gửi Email cho chúng tôi, Luật Việt Phong luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết cùng chủ đề