Từ khóa: Thẩm quyền ra quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc